Άρθρο της Γενικής Διευθύντριας της Thalis,Θεοδοσίας Μπαντουβά-Παπαζήση,στο περιοδικό Water&Waste: «Το επόμενο σύνορο για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία: η δημιουργία Κυκλικών Πόλεων».

Δημοσιεύθηκε : 16 Νοεμβρίου 2023

Η κα Θεοδοσία Μπαντουβά-Παπαζήση, Γενική Διευθύντρια της Thalis, δημοσίευσε μια σημαντική παρέμβαση για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία στη χώρα μας στο περιοδικό Water&Waste.

Το άρθρο με τίτλο «Το επόμενο σύνορο για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία: η δημιουργία Κυκλικών Πόλεων», αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα για την επίτευξη της κυκλικότητας και προτείνει ένα ρεαλιστικό σχέδιο κυκλικού μετασχηματισμού ανοικτό στις τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις που θα οδηγήσει στην δημιουργία Κυκλικών Πόλεων.

Ο ολιστικός αυτός σχεδιασμός εδράζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

  • Στην αναδιοργάνωση του κύκλου της διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
  • Στην υλοποίηση ολιστικών προγραμμάτων στον κύκλο του νερού, και
  • Στην ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ολιστικής αστικής διαχείρισης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν οι αρχές της κυκλικότητας στα πολεοδομικά σχέδια των πόλεων, να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων και να ενισχυθεί η ροπή στην περιβαλλοντική καινοτομία.

Η κα Μπαντουβά-Παπαζήση μεταξύ άλλων επισημαίνει: «Σημείο εκκίνησης για τις δημοτικές αρχές είναι ο καθορισμός ενός βιώσιμου οράματος σε μακροπρόθεσμη βάση που παράλληλα εμπεριέχει μια χωρική συνείδηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την πόλη στην προοπτική μετάβασης στην κυκλική οικονομία. Τα πολεοδομικά σχέδια των πόλεων θα πρέπει να ενσωματώνουν τις αρχές της κυκλικότητας και να διευκολύνουν την υλοποίηση των κεντρικών αξόνων.

Επιπρόσθετα, απαιτείται η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και των άλλων εμπλεκομένων φορέων. Μέσω της φιλοσοφίας της συν-δημιουργίας, οι αρχές μπορούν να δεσμεύσουν τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους σε όλο τον κύκλο ζωής της κυκλικής μετάβασης, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την εφαρμογή, τη λήψη αποφάσεων και τη διακυβέρνηση. Αυτό καλλιεργεί ένα κοινό αίσθημα ευθύνης και συμμετοχής.

Τέλος, για να υλοποιηθεί το φιλόδοξο σχέδιο κυκλικού μετασχηματισμού, οι πόλεις πρέπει να αξιοποιήσουν ένα άρτια κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και να ενισχύσουν τη ροπή στην περιβαλλοντική καινοτομία. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να αναπτυχθούν σχέσεις συνεργασίας με τα κατά τόπους ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους ερευνητικούς φορείς. Την περασμένη δεκαετία η Ελλάδα έχει βελτιώσει τη θέση της στους δείκτες οικοκαινοτομίας αλλά πρέπει τώρα να κάνει το επόμενο βήμα με την επιχειρηματική αξιοποίηση της, έτσι ώστε να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη και να ενισχυθούν οι προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.»

Διαβάστε το άρθρο εδώ:

https://water-waste.gr/site/3d-flip-book/%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-163-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2023/