ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Πολιτική Αναφορών
Ο Όμιλος εταιρειών της Motor Oil (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε διαθέτει Πολιτική Αναφορών Παραβίασης Κανονιστικού Πλαισίου («Πολιτική Αναφορών») η οποία είναι εναρμονισμένη με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
Για υποβολή αναφορών πατήστε εδώ