ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

THALIS E.S. S.A.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Κρήτης

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

61%

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού (ΗΜ) εξοπλισμού για τον Εκσυγχρονισμό και την Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Ηρακλείου, προσδοκώντας στην αποδοτικότερη λειτουργία της.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από τον υφιστάμενο (όταν πρόκειται να αντικαταστήσει τέτοιο) καθώς και εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί πρώτη φορά. Συγκεκριμένα η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει:

 • Δεξαμενές διαχείρισης λυματολάσπης, συνολικής χωρητικότητας 6.000m3
 • Πετρελαιοκίνητες αντλίες εκτάκτου ανάγκης.
 • Αναλυτικό/μετρητικό εξοπλισμό

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός κατηγοριοποιείται σε:

 • Εξοπλισμό εκσυγχρονισμού - βελτίωσης, με σκοπό την αντικατάσταση του υφιστάμενου και παλαιωμένου εξοπλισμού, παρόμοιων προδιαγραφών και
 • Εξοπλισμό αναβάθμισης, με σκοπό την βελτιστοποίηση των επιμέρους διεργασιών που λαμβάνουν χώρα.

Η πρώτη κατηγορία εξοπλισμού θα έχει παρόμοια, βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά µε τον προς αντικατάσταση εξοπλισμό και θα περιλαμβάνει την αντικατάσταση:

 • Εξοπλισμού προ-επεξεργασίας λυμάτων
 • Εξοπλισμού Βιολογικών Αντιδραστήρων
 • Εξοπλισμού συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης
 • Εξοπλισμού αναερόβιας επεξεργασίας ιλύος
 • Φορτηγού μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος.
 • Μετρητικού Εξοπλισμού αδιάλειπτης λειτουργίας
 • Φωτιστικών σωμάτων εξωτερικών χώρων (ιστοί φωτισμού).
 • Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών καλωδίων στους βιολογικούς αντιδραστήρες, τις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης και στο αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης