ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΞ THALIS E.S. S.A. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

43%

Το έργο αφορά την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας. Μετά την επεξεργασία τους τα λύματα θα παροχετεύονται με αγωγό διάθεσης στο ρέμα Κρασοπούλι για να οδηγηθούν στον τελικό αποδέκτη Αλιάκμονα και θα τηρούνται τα χαμηλότερα από τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια που προκύπτουν από την Ελληνική Νομοθεσία και τα θεσμοθετημένα όρια για τον ποταμό Αλιάκμονα

. Η Ε.Ε.Λ. έχει σχεδιαστεί για πληθυσμό της τάξης των 4.006 ισοδύναμων κατοίκων (Α-1 Φάση) που αφορούν μόνο τον οικισμό Μελίκης.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο “M.B.B.R.” (Moving Bed Bio-Reactor) που συνδυάζει τα οφέλη του παρατεταμένου αερισμού “extended aeration” με αυτά του "bio-film attached growth”.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
  • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
  • την θέση σε αποδοτική και την δοκιμαστική λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών