ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΓΩΓΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΞ ΝΑΟΥΜ Σ.Θ ΑΤΕ – THALIS E.S S.A

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Κρήτης

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1%

Το αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνει:

 • τα τμήματα των δικτύων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων, τα οποία δεν κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης εργολαβίας, όπως αυτά τροποποιήθηκαν στο πλαίσιο επικαιροποίησης της μελέτης.
 • τα αντλιοστάσια λυμάτων ΝΑ1, Α1, Α2α, Α2, Α6, Α7, Α8 (αποτελείται από τα δύο επί μέρους αντλιοστάσια Α8α και Α8β), Α9, Α10, Α11, Α14 και Α16.
 • τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (βαρυτικοί και καταθλιπτικοί αγωγοί από ΕΕΛ μέχρι και παραλία – χερσαίο παράλιο αγωγό – υποθαλάσσιο αγωγό) και του φρεατίου φόρτισης.

Πιο αναλυτικά:

 • Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς: Τα δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων περιλαμβάνουν αγωγούς βαρύτητας από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος SN8 ή/και αγωγούς πολυαιθυλενίου ΡE 100 και δίδυμους καταθλιπτικούς αγωγούς πολυαιθυλενίου ΡΕ100, ΡΝ 10 atm
 • Αντλιοστάσια λυμάτων: Τα 12 αντλιοστάσια που θα κατασκευαστούν θα περιλαμβάνουν:
  • Δίδυμο υγρό θάλαμο αναρρόφησης,
  • Ξηρό θάλαμο, όπου θα είναι εγκατεστημένες οι αντλίες και οι δικλείδες.
  • Χώρο (οικίσκο) εγκατάστασης ηλεκτρικών πινάκων ισχύος, αυτοματισμού και Η/Ζ (συμπεριλαμβάνονται δεξαμενές πετρελαίου, οι οποίες θα διασφαλίζουν λειτουργία 24 ωρών για τη μέγιστη παροχή σε κάθε αντλιοστάσιο). Ο χώρος αυτός θα είναι σε ορισμένα αντλιοστάσια οικίσκος, ενώ σε ορισμένα αντλιοστάσια θα είναι υπόγειος. Σε κάθε περίπτωση, προτιμάται η λύση της υπέργειας τοποθέτησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όπου αυτό είναι εφικτό. Στις περιπτώσεις που τα αντλιοστάσια είναι απόσταση 150 μέτρων από την παραλία ή θεωρείται ότι είναι σε προβεβλημένη θέση, προβλέπονται εργασίες αισθητικής αναβάθμισης για την καλύτερη ένταξη των αντλιοστασίων στον περιβάλλοντα χώρο.
  • Περίφραξη και χαλικόστρωση περιβάλλοντος χώρου (όπου απαιτείται).
  • Σύστημα συναγερμού.
 • Αγωγοί Διάθεσης: Ο αγωγός διάθεσης αποτελείται από χερσαίο τμήμα μήκους περίπου 350 μέτρων κατασκευασμένος από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100, ονομαστικής πίεσης PN 10atm και από υποθαλάσσιο τμήμα μήκους 860 μέτρων από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 80, ονομαστικής πίεσης  PN 6atm. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η κατασκευή του φρεατίου φόρτισης καθώς και τηλεσκοπικός διαχυτήρας στο πέρας του υποθαλάσσιου τμήματος