ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΞ THALIS E.S S.A – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

3%

Η σύμβαση αφορά το έργο αναβάθμισης και επέκτασης της ΕΕΛ Λιβαδειάς.

Η ΕΕΛ θα αναβαθμιστεί και θα επεκταθεί υιοθετώντας το σύστημα του παρατεταμένου αερισμού σε συνδυασμό με μεμβράνες υπερδιήθησης (σύστημα ΜΒR), με ταυτόχρονη απομάκρυνση αζώτου, φωσφόρου και σταθεροποίηση της ιλύος. Επιπλέον, η ΕΕΛ θα διαθέτει σύστημα απολύμανσης με χλώριο και τελική διάθεση των καθαρών στο ρέμα Έρκυνα που οδηγεί στον Βοιωτικό Κηφισό που είναι καθορισμένοι ως τελικοί αποδέκτες.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
  • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
  • τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
  • τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα έξη (6) μηνών και πρόσθετη κανονική-αποδοτική λειτουργία 18 μηνών.
  • τη συντήρηση του έργου κατά το διάστημα λειτουργίας και την εκπαίδευση του προσωπικού