ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2013-2016)

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΣΔΑΚ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

THALIS E.S. S.A.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Κρήτης

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

100%

To έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών καθημερινής λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Πέρα Γαλήνων. Η συμβατική συνολική ποσότητα που θα διαχειριστεί η εταιρεία μας ανέρχεται σε 480.000 τόνους εισερχόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων και αφυδατωμένης ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, με ωφέλιμη χωρητικότητα 385.948 m3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ετήσια ποσότητα ανέρχεται σε 150.000 τόνους απορριμμάτων.

 

Στο αντικείμενο της λειτουργίας εκτός της υγειονομικής ταφής των εισερχόμενων απορριμμάτων περιλαμβάνονται επίσης:

 • Ανάπτυξη φρεατίων απαγωγής βιοαερίου.
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος της εγκατάστασης.
 • Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του κινητού εξοπλισμού.
 • Λειτουργία και συντήρηση Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του ΧΥΤΑ που περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
  • Δεξαμενή συλλογής – εξισορρόπησης στραγγισμάτων νέου κυττάρου χωρητικότητας 1.860m3 (νέα δεξαμενή)
  • Δεξαμενή συλλογής – εξισορρόπησης στραγγισμάτων χωρητικότητας 1.860m3 (αρχική δεξαμενή) και αντλιοστάσια τροφοδοσίας της πρώτης βιολογικής βαθμίδας.
  • Πρώτο στάδιο βιολογικής επεξεργασίας με διακριτές φάσεις αερισμού και ανοξικών συνθηκών για αποδόμηση οργανικού φορτίου και νιτροποίηση – απονιτροποίηση σε δύο κλειστά συγκροτήματα που λειτουργούν παράλληλα, τύπου «compact» με βιοαντιδραστήρες γεμισμένους με ειδικό πληρωτικό υλικό, τύπου M.B.B.R.
  • Δεύτερο στάδιο βιολογικής επεξεργασίας, με βιοαντιδραστήρες σε συνδυασμό με βιοαντιδραστήρα μεμβρανών (Membrane Bioreactor, M.B.R.), σε δύο κλειστά
  • Κανάλι χλωρίωσης και δεξαμενή συλλογής εκροής δεύτερου σταδίου βιολογικήςεπεξεργασίας.o Δεξαμενή Πάχυνσης της προκύπτουσας στις βιολογικές βαθμίδες ιλύος και αντλιοστάσιο μεταφοράς της προς το ΧΥΤΑ.
  • Κανάλι χλωρίωσης και δεξαμενή συλλογής εκροής δεύτερου σταδίου βιολογικής επεξεργασίας.