ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΣΔΑΚ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

THALIS E.S. S.A.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Κρήτης

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

100%

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία και  η κανονική λειτουργία  για πέντε (5)έτη.

Η ΜΕΑ θα επεξεργάζεται ετησίως 43.000 τόνους απορριμμάτων εκ των οποίων οι 35.600 τόνοι θα είναι σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα και οι 7.400 τόνοι θα είναι προδιαλεγμένα οργανικά από διαλογή στην πηγή.

Η επεξεργασία του οργανικού υλικού θα γίνεται με τη μέθοδο της ξηρής αναερόβιας χώνευσης σε αντιδραστήρες συνεχούς ροής και το παραγόμενο βιοαέριο θα αξιοποιηθεί ενεργειακά προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα διοχετευτεί στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και θερμικής ενέργειας μέρος της οποίας θα αξιοποιηθεί εντός της εγκατάστασης.

Η Μονάδα θα επιτυγχάνει την ανάκτηση ανακυκλώσιμων :

 • Χαρτί / Χαρτόνι σε ποσοστό τουλάχιστον 30,0% επί του αντίστοιχου εισερχομένου ρεύματος
 • Φιλμ σε ποσοστό τουλάχιστον 30,0% επί του αντίστοιχου εισερχομένου ρεύματος
 • PET σε ποσοστό τουλάχιστον 40,0% επί του αντίστοιχου εισερχομένου ρεύματος
 • ΡΡ-ΡΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 40,0% επί του αντίστοιχου εισερχομένου ρεύματος
 • Σιδηρούχα, σε ποσοστό τουλάχιστον 60,0% επί του αντίστοιχου εισερχομένου ρεύματος
 • Αλουμίνιο, σε ποσοστό τουλάχιστον 60,0% επί του αντίστοιχου εισερχομένου ρεύματος

Μονάδα θα παράγει δύο κατηγορίες κόμποστ:

 • Κόμποστ τύπου Α, από το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.56366/4351/14
 • Κόμποστ υψηλής ποιότητας από το προδιαλεγµένο οργανικό, σύμφωνα με την αποφ. 2006/799 και την αποφ.2007/64

Το υπόλειμμα της ΜΕΑ θα είναι κατά μέγιστο 40% κ.β. επί των εισερχομένων σύμμικτων ΑΣΑ και προδιαλεγμένων οργανικών στην εγκατάσταση θα καταλήγει στο ΧΥΤΥ που θα κατασκευαστεί στα πλαίσια της σύμβασης.

Τα υγρά απόβλητα από την ΜΕΑ το ΧΥΤΥ και τα δύο υφιστάμενα κύτταρα θα οδηγούνται στην νέα αναβαθμισμένη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (μεμβράνες και RO) Θα κατασκευαστούν επίσης κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες - υποδομές:

 • Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ
 • Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.
 • Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση του.
 • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών με τη μέθοδο της ξηρής αναερόβιας χώνευσης.
 • Παραγωγή βιοαερίου και Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης με συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
 • Μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας του χωνεύματος με συνδυασμό αερόβιων κελιών και εν συνεχεία ανοιχτών αναδευόμενων σειραδιών.
 • Μονάδα εξευγενισμού – ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού μετά την ωρίμανση, ώστε να παραχθεί χώνευμα τύπου Α και κόμποστ συγκεκριμένων προδιαγραφών.
 • Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας για την επεξεργασία των παραγομένων αερίων ρύπων και υγρών αποβλήτων.
 • Αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων ώστε να επεξεργάζεται το σύνολο των υγρών αποβλήτων από την ΜΕΑ το ΧΥΤΥ και τα δύο υφιστάμενα κύτταρα.
 • Χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις – Υπόστεγα 
 • Έργα Υποδομής
 • Δίκτυο οδοποιίας
 • Δεξαμενή ύδρευσης – πυρόσβεσης
 • Δίκτυο ύδρευσης – πυρόσβεσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης
 • Δίκτυο ισχυρών ρευμάτων
 • Δίκτυο φωτισμού
 • Δίκτυο ασθενών ρευμάτων
 • Δίκτυο ομβρίων
 • Δίκτυο ανακυκλοφορίας
 • Κινητό εξοπλισμό (αναστροφέα σειραδιών, φορτωτή, κλαδοτεμαχιστή, Hook lift)