ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (2021 – 2023)

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦοΣΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

THALIS E.S. S.A.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

55%

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η παροχή, με εξειδικευμένο προσωπικό του Παρόχου, υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του Χ.Υ.Τ.Α. 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Πιερίας (Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχώρου) καθώς και η και λειτουργία  και συντήρηση της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης για δύο έτη με προαίρεση ενός έτους.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

  • Την λειτουργία του ΧΥΤΑ και όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών
  • Την συντήρηση του εξοπλισμού  κινητού και σταθερού
  • Την διάθεση ενός προωθητή – συμπιεστή, ενός φορτωτή και μίας κινητής μονάδας πυρόσβεσης
  • Λειτουργία και συντήρηση μονάδας αντίστροφής ώσμωσης
  • Αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.