ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΑΞΕΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

THALIS E.S. S.A.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

96%

Η σύμβαση έχει αντικείμενο την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αλεξάνδρειας. Κατά την πρώτη εργολαβία αποκαταστάθηκε ένα μέρος του γηπέδου με τελικές στρώσεις κάλυψης εμβαδού 33,80 στρεμμάτων ενώ στο υπόλοιπο τμήμα έκτασης 42,56 στρεμμάτων πραγματοποιήθηκε μόνο διαμόρφωση του απορριμματικού ανάγλυφου και εξυγιάνθηκε ένα μικρό τμήμα. Στην παρούσα σύμβαση ολοκληρώνεται η αποκατάσταση και στην υπόλοιπη έκταση του γηπέδου.

Η θέση του ΧΑΔΑ βρίσκεται σε πεδινή περιοχή, σε υψόμετρο περίπου 10m, με ήπιες διαμορφωμένες κλίσεις, οι οποίες κυμαίνονται κοντά 10-15% και καταλαμβάνει έκταση περί τα 70 στρέμματα. Η λειτουργία του Χ.Α.Δ.Α. ξεκίνησε το 1983 και ολοκληρώθηκε το 2011. Το σύνολο των αποβλήτων που έχουν διατεθεί συνολικά στον χώρο εκτιμάται σε 237.600m3.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. αφορούν:

  • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου
  • Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.
  • Έργα διαχείρισης όμβριων.
  • Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
  • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
  • Έργα μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου.
  • Έργα οδοποιίας-Αντιπυρική ζώνη - Λοιπά έργα (περίφραξη, κ.λπ.).