ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (ΜΕΑ) Π.Ε ΧΙΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

THALIS E.S. S.A.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

0%

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, συνολικής δυναμικότητας 12.000 τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος καθώς και την κατασκευή Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων δυναμικότητας 4.200 τόνων ανά έτος όπου θα πραγματοποιείται κομποστοποίηση με σύστημα κλειστών στατικών αεριζόμενων σειραδιών του διαχωρισμένου οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ, καθώς και των προδιαλεγμένων οργανικών (ΔσΠ), εξευγενισμός προϊόντος και προκαταρκτική αποθήκευση του παραγόμενου κομπόστ.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες με τα επιμέρους τμήματά τους:

  • Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων όπου θα πραγματοποιείται υποδοχή των σύμμεικτων ΑΣΑ, απομάκρυνση ογκωδών, τροφοδοσία μέσω αρπάγης και σχίσιμο σάκων, διαχωρισμός σε δύο κλάσματα (ζυμώσιμο και ανακυκλώσιμων υλικών), μαγνητικός διαχωρισμός, χειροδιαλογή, συμπίεση και αποθήκευση ανακτώμενων προϊόντων.
  • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας όπου θα πραγματοποιείται κομποστοποίηση με σύστημα κλειστών στατικών αεριζόμενων σειραδιών του διαχωρισμένου οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ καθώς και των κλαδεμάτων κήπων/πράσινων αποβλήτων και βιοαποβλήτων εν γένει, κομποστοποίηση με σύστημα κλειστών στατικών αεριζόμενων σειραδιών προδιαλεγμένων οργανικών (ΔσΠ), εξευγενισμός προϊόντος και προκαταρκτική αποθήκευση του παραγόμενου κομπόστ.