ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΣΔΑΚ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

THALIS E.S. S.A.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Κρήτης

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

32%

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών.

Στη σύμβαση επίσης περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους υλικά που απαιτούνται για τη λειτουργική διασύνδεση του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

Η σύμβαση περιλαμβάνει :

  • Την προσθήκη/αντικατάσταση εξοπλισμού πυροπροστασίας του έργου, με στόχο την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του και την καλύτερη αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φωτιάς / πυρκαγιάς,
  • Την προμήθεια εξοπλισμού για την ασφαλή εργασία σε επιμέρους χώρους της εγκατάστασης και την παρακολούθηση και καταγραφή διαφόρων χώρων της εγκατάστασης

Πιο συγκεκριμένα η σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

  • Μηχανισμός Κίνησης Πύλης εισόδου
  • Πυροσβεστικές φωλιές / Πυροσβεστικοί σταθμοί
  • Υδροστατικός ερπυστριοφόρος εκσκαφέας – φορτωτής
  • Αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα σε ρυμουλκούμενο τροχήλατο
  • Σύστημα κλειστού κυκλώματος ελέγχου & καταγραφής
  • Αφρογόνο διάλυμα AFFF 6%
  • Δεξαμενή διπλού τοιχώματος για αποθήκευση χημικού διαλύματος με αντλία μετάγγισης