ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Δ.Ε Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

THALIS E.S. S.A.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

0%

Ο Χ.Υ.Τ.Α. 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας (ΧΥΤΑ Λιτοχώρου) βρίσκεται στη θέση «Ξηροκάμπι» σε απόσταση περίπου 3,0 km από το κέντρο του οικισμού του Λιτόχωρου

Στο αντικείμενο των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται η κανονική λειτουργία του έργου για 60 μήνες (5 έτη) ή για 75.000 τον εισερχόμενων αποβλήτων.

 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

  • Η επέκταση του ενεργού ΧΥΤ η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή νέας λεκάνης απόθεσης ελάχιστης χωρητικότητας 322.000 m3 που θα λειτουργήσει κατ' ελάχιστον για 25 έτη
  • Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) στην περιοχή όπου έχει εγκατασταθεί η ημιτελής μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων. Η ΜΕΣ θα εξυπηρετεί το σύνολο του χώρου (επέκταση και υφιστάμενο Έργο).
  • Εγκατάσταση δικτύου διαχείρισης του βιοαερίου (συμπεριλαμβανομένου και πυρσού καύσης) το οποίο θα εξυπηρετεί το σύνολο του ΧΥΤΑ (υφιστάμενο κύτταρο και επέκταση του).
  • Εγκατάσταση έργων υποδομής όπως: έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, επαρκές δίκτυο διευθέτησης ομβρίων, χώρο δειγματοληψίας εισερχομένων φορτίων, δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο άρδευσης, περιμετρική δενδροφύτευση, δίκτυο ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.
  • Έργα βελτίωσης υφιστάμενης οδοποιίας (στο τμήμα που οδηγεί στην προτεινόμενη ΜΕΣ) και στην περίφραξη του γηπέδου (νέα περίφραξη στα σημεία όπου δεν υφίσταται) καθώς και στα όρια της περιοχής όπου επεκτείνεται το γήπεδο του ΧΥΤΑ.
  • Δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΣ για 3 μήνες.