Άρθρο του Αντιπροέδρου της Thalis και Γενικού Διευθυντή Waste Management της Motor Oil , Δημήτρη Κονταξή, στο περιοδικό Water&Waste:«Ένα Νέο Κεφάλαιο Ανοίγει στην Διαχείριση των Αστικών Λυμάτων».

Δημοσιεύθηκε : 1 Απριλίου 2024

Ο κ.Δημήτρης Κονταξής, Αντιπρόεδρος της Thalis, δημοσίευσε μια σημαντική παρέμβαση στο περιοδικό Water&Waste για την επεξεργασία και αξιοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ως πηγή νέων φυσικών πόρων που οδηγεί στην εξοικονόμηση υδάτων.

To άρθρο με τίτλο «Ένα νέο Κεφάλαιο Ανοίγει στην Διαχείριση των Αστικών Λυμάτων» αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα με την αναθεωρημένη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. 

Στην παρέμβαση του ο κ. Δ. Κονταξής μεταξύ άλλων επισημαίνει «Με την νέα Οδηγία επιβάλλεται σε πρώτη φάση οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 100.000 ισοδυνάμων κατοίκων (ι.κ.) να υιοθετήσουν την τεταρτοβάθμια επεξεργασία με χρονικό ορίζοντα το 2035. Ωστόσο τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να εντοπίσουν και οικισμούς μεταξύ 10.000 και 100.000 ισοδυνάμων κατοίκων στους οποίους οι συγκεντρώσεις ή η συσσώρευση μικρορυπαντών εγκυμονεί κινδύνους (2030) και να εφαρμόσουν τεταρτοβάθμια επεξεργασία μέχρι το 2040. Στην νέα οδηγία υιοθετείται το ελβετικό μοντέλο για την τεταρτοβάθμια επεξεργασία και απαιτείται απομάκρυνση όλων των μικρορυπαντών κατά τουλάχιστον 80%.
Για την τεταρτοβάθμια επεξεργασία, προχωρημένες μέθοδοι οξείδωσης (Advanced oxidation techniques) θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του στόχου όπως και άλλες προχωρημένες μέθοδοι επεξεργασίας όπως ο ενεργός άνθρακας (που τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούνται) για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε πλήρη κλίμακα.

Με την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδοτεί την αναβάθμιση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.   Τον Φεβρουάριο του 2024 η THALIS, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Motor Oil,ανέλαβε την υλοποίηση του έργου της ΔΕΥΑ Ηρακλείου «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το έργο επιτυγχάνει την πλήρη τριτοβάθμια επεξεργασία του συνόλου των λυμάτων μέσω μονάδας υπερδιήθησης (UF) ενώ παράλληλα η συνδυασμένη χρήση ενεργού άνθρακα επιτυγχάνει την κάλυψη των απαιτήσεων της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής οδηγίας για την απομάκρυνση των μικρορυπαντών  Ως εκ τούτου, υιοθετούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι νέες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αστικά λύματα.

Η αξιοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και μέσω αυτής η εξοικονόμηση υδατικών πόρων, συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την προϊούσα λειψυδρία και ξηρασία στην περιοχή της Μεσογείου και την έντονη ταπείνωση ή/και υφαλμύρινση των υπόγειων υδροφορέων. Παράλληλα, η μείωση της ρύπανσης των υδάτων αναμένεται να έχει άμεση ευεργετική επίδραση στα οικοσυστήματα και στηρίζει την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Τέλος, η καλύτερη διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων στις αστικές περιοχές συμβάλει επίσης στην καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.»

«Η THALIS, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Motor Oil, θέτει την Κυκλική Οικονομία στον πυρήνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, στοχεύοντας να συμβάλλει αποφασιστικά στον πράσινο μετασχηματισμό και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων υποδομής της Ελλάδας.», καταλήγει ο κ. Κονταξής.

Διαβάστε το άρθρο εδώ : https://water-waste.gr/site/3d-flip-book/%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-167-%CF%86%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2024/