Η THALIS E.S. δραστηριοποιείται σε δύο πεδία, αυτό της ανάκτησης ενέργειας από απόβλητα και της βελτιστοποίησης του ενεργειακού ίχνους εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης υποδομών περιβάλλοντος.

Η THALIS E.S. στα πλαίσια των Eυρωπαϊκών οδηγιών, αντιμετωπίζει τα απόβλητα ως  ένα διαθέσιμο πόρο. Εφόσον έχει εξαντλήσει τα όρια πρόληψης της παραγωγής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης,χρησιμοποιεί τα υπολείμματα για την παραγωγή βιώσιμης ενέργειας, προσθέτοντας αξία στη διαδικασία διαχείρισης τους. Η παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα είναι μία διαδικασία  μεγιστοποίησης του περιβαλλοντικού οφέλους μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης. Τα συστήματα που σχεδιάζει και προσφέρει η THALIS E.S, μεγιστοποιούν το δυναμικό των αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας, κάνοντας χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών,δημιουργώντας έσοδα για τις τοπικές κοινωνίες.

Η THALIS E.S.με σύγχρονες ιδέες και διαθέσιμες τεχνικές, επιδιώκει το σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων ή τον επανασχεδιασμό υφιστάμενων καθώς και συστημάτων διαχείρισης υποδομών περιβάλλοντος με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τελικά τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Αξιοποιούμε ενεργειακά, απορρίμματα αποθηκευμένα εντός ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ.
 • Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και λειτουργούμε μονάδες παραγωγής βιοαερίου με τη διαδικασία της Αναερόβιας Χώνευσης (ΑΧ) βιοαποβλήτων:
  • Οργανικά απορρίμματα ΑΣΑ.
  • Λοιπά βιοαποδομήσιμα όπως αγροτικά υπολείμματα, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κτλ.
  • Βιομάζα.
 • Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και λειτουργούμε μονάδες παραγωγής δευτερογενών στερεών καυσίμων για τη βιομηχανία SRF, RDF.
 • Αναπτύσσουμε, κατασκευάζουμε και λειτουργούμε μονάδες αεριοποίησης βιομάζας, υπολειμμάτων ΑΣΑ και δευτερογενών στερεών καυσίμων.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΧΝΟΥΣ

 • Χρήση τεχνολογίας GIS και ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεμετρίας – Τηλεελέγχου.
 • Μετρήσεις σε Πραγματικό Χρόνο – Cloud εφαρμογές.
 • Εφαρμογές Ανάπτυξης Σεναρίων λειτουργίας μονάδων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας (artificial intelligence).
 • Χρήση συστημάτων διαχείρισης εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την επίτευξη της διεργασίας, καταναλώνοντας την ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια (Real Time Management).
 • Βελτιστοποίηση των χημικοτεχνικών και βιολογικών διεργασιών.
 • Εγκατάσταση σύγχρονου  ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Ενεργειακή Αξιοποίηση των αποβλήτων της εγκατάστασης (ΑΠΕ).
 • Ενσωμάτωση ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία, υδροηλεκτρικά) για την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης.Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας για την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού απόδοσης της εγκατάστασης.