Η THALIS E.S.  προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων βιώσιμων λύσεων στους κρίσμους κρίκους της αλυσίδας αξίας των στερεών αποβλήτων.   Αξιοποιούμε  τις πλέον αξιόπιστες τεχνολογίες, κατασκευάζουμε και λειτουργούμε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και βιοαποβλήτων, διαχειριζόμαστε ειδικά ρεύματα ενώ αναλαμβάνουμε παραγωγικές επενδύσεις σε ΑΠΕ. Επιτυγχάνουμε υψηλά επίπεδα ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και ενέργειας στο πλαίσιο της μετάβασης στην κυκλική οικονομία.

Η THALIS E.S.  προωθεί:

 • Τη χρήση συγχρόνων μέσων και μεθόδων αποκομιδής και μεταφοράς (logistics).
 • Την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών και τεχνολογικά προηγμένων διαδικασιών επεξεργασίας αποβλήτων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του ποσοστού ανακύκλωσης και αξιοποίησης των στερεών απορριμμάτων.
 • Την κατασκευή ασφαλών χώρων υγειονομικής ταφής του μη αξιοποιήσιμου ποσοστού.
 • Τη σύγχρονη λειτουργία και συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων.

Η THALIS E.S.   προτείνει εξειδικευμένες λύσεις που στηρίζονται στην  περιβαλλοντικά πιο συμφέρουσα μέθοδο επεξεργασίας, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

 • Μηχανική επεξεργασία και διαχωρισμός υλικών, σε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας Αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
 • Αερόβια επεξεργασία (κομποστοποίηση και βιοξήρανση).
 • Αναερόβια επεξεργασία  αποβλήτων.
 • Θερμικές επεξεργασίες απορριμμάτων (πυρόλυση, αεριοποίηση, τεχνική πλάσματος).
 • Υγειονομική Ταφή απορριμμάτων / υπολειμμάτων.
 • Ηλιακή ξήρανση Ιλύος προς παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου ή οργανικού λιπάσματος.

Κεντρική μας επιδίωξη είναι η κατασκευή και λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των μονάδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων  με το μικρότερο κόστος την υψηλότερη απόδοση  και το βέλτιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η THALIS E.S.  προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των Στερεών Αποβλήτων:

 • Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων
 • Σταθμοί μεταφόρτωσης
 • Μηχανική επεξεργασία απορριμμάτων
 • Αερόβια επεξεργασία απορριμμάτων
 • Βιοξήρανση
 • Αναερόβια επεξεργασία
 • Θερμική επεξεργασία απορριμμάτων
 • Ηλιακή ξήρανσή λυματολάσπης
 • Υγειονομική ταφή απορριμμάτων

Με τις εστιασμένες και αξιόπιστες παρεμβάσεις μας ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη τοπικών κυκλικών οικονομιών, την δημιουργία αξιών και τη μεγέθυνση της απασχόλησης. Στηρίζουμε τους φορείς διαχείρισης για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων τους στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και παράλληλη αυξημένη ενεργειακή υπευθυνότητα.